Lid sinds

14 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

F.v.d.L Rotzooit maar wat aan.

Op de homepage van SOL staat: Nieuws - Fonds voor de Letteren: 5 miljoen euro in 2009. Het Fonds voor de Letteren heeft in 2009 voor zo'n 5 miljoen aan ondersteuningsgeld voor schrijvers uitgekeerd: 300.000 minder dan in 2008. Op dit artikel wil ik graag reageren. Eigenlijk wilde ik dit als een column brengen. Maar voordat ik het op proeflezen zet, zou ik jullie mening willen weten over het onderstaande. Ik heb nog veel meer voorbeelden over de onjuiste besteding van gelden van het F.v.d.L. Zo verstrekken ze aan verschillende auteurs, naar eigen goeddunken, een bedrag van 2.500 euro per jaar. Een soort aanvulling op hun pensioen. 'Ik rotzooi maar een beetje an', zei Karel Appel in 1955 tegen de journalist Jan Vrijman. Dat mag in de abstract expressionistische kunst dan acceptabel zijn, maar van het Fonds voor de Letteren, die duur belastinggeld beheerd dat bedoelt is voor subsidies aan schrijvers, mag men toch wel iets anders verwachten. Maar nee, het Fonds rotzooit ook maar wat aan. De journalist Arjan Peters schreef in december 2006 daarover al een artikel in de Volkskrant, onder de kop: 'De ondoorgrondelijkheid van het Fonds voor de Letteren.' Ik citeer Peters: 'Co Woudsma (1960), dichter van Geluksinstructies (2005), vernam dit voorjaar dat hem een werkbeurs van 10 duizend euro was toegekend. Dat geld kon hij goed gebruiken. Maar toen hij het oordeel van de adviescommissie las, slonk zijn euforie. Uw bundel is van ongelijke kwaliteit, las Woudsma, en schurkt tegen light verse aan, u bent in staat om verfrissende poëzie te schrijven, maar slaagt daar in deze bundel niet altijd in. Woudsma schreef het Fonds dat hij dit oordeel ‘onjuist, ondeskundig, oppervlakkig, dom, demotiverend en beledigend’ achtte, hij merkte dat bij de bezwaarcommissie van het Fonds een inhoudelijke discussie niet mogelijk was, en besloot zijn beurs terug te storten,' tot zover Peters. Let wel! Ondanks de kritiek van het Fonds krijgt Woudsma wel een werkbeurs van € 10.000. In 2008 werden door het Fonds werkbeurzen verstrekt aan auteurs van 98 boeken: romans; Friestalig boeken; non-fictie boeken; essays; verhalenboeken; kinder- en jeugdboeken; maar geen enkele werkbeurs voor thrillers. Uit de analyse die ik heb gemaakt is duidelijk vast te stellen dat het hier gewoon om ‘gunning’ gaat. Zo krijgt de ene auteur, bijvoorbeeld Conny Braam, een werkbeurs van € 7.500, terwijl andere auteurs, bijvoorbeeld de broer en zus Geerten en Doeschka Meijsing, ieder afzonderlijk € 60.000 voor het schrijven van een roman toegekend krijgen. Omdat ze deze bedragen niet kan motiveren geeft het Fonds over de wijze van toekenning van de subsidiebedragen geen openheid. Bij navraag aan het Fonds geeft dit toe zich er terdege van bewust te zijn dat een kwaliteitsoordeel over een artistieke prestatie, zoals een literair werk, altijd subjectief is, en ook niet meetbaar is aan een maatstaf waaraan deze prestatie dient te voldoen. Dat wil zeggen dat beoordeling van de prestatie samenhangt met de persoonlijke mening en niet objectief kan worden bepaald. Met andere woorden bevooroordeeld; intuïtief; partijdig; persoonlijk; onderwerpelijk, en de wijze waarop die persoon iets bekijkt. Dat vind ik buitengewoon kwalijk en inacceptabel. Eind juni 2008 heeft de subsidieverlener - het Ministerie van OCW - op verzoek van minister Plasterk samen met de fondsen de inhoud van de code of conduct cultuurfondsen opgesteld. Deze code bevat gedragsregels voor de publieke fondsen over integriteit en objectiviteit, transparantie, besluitvorming, kwaliteit van het functioneren en de besteding van de middelen. De code werkt volgens het principe: pas toe, of leg uit. In de toekenning van een werkbeurs voor auteurs handelt het Fonds niet naar deze code. Ze geeft toe zich er terdege van bewust te zijn dat een kwaliteitsoordeel over een artistieke prestatie, zoals een literair werk, altijd subjectief is en dat voor de beoordeling van de kwaliteit geen objectief meetbaar gegeven is. Met ander woorden: Het Fonds voor de Letteren kan het ingebrachte werkt ter beoordeling niet juist beoordelen en rotzooit dus maar wat aan.

Lid sinds

19 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
 • Administratie
 • Beheerder
Uit de analyse die ik heb gemaakt is duidelijk vast te stellen dat het hier gewoon om ‘gunning’ gaat.
Heb je daar bewijs of argumenten voor? Ik neem niet aan dat je alle 98 auteurs en de fvdl commissie gebeld hebt? Ook weet je denk ik niet om hoeveel geld de auteurs gevraagd hebben. Heb je rekening gehouden met de verschillende soorten beurzen? Ik vind het op zich goed om kritisch naar fvdl te kijken, maar het lijkt erop dat je erg snel en met weinig feitelijke informatie conclusies trekt.

Lid sinds

19 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
 • Administratie
 • Beheerder
Laatste punt heb je overigens gelijk in, maar dat bewijst niet dat het om 'gunningen' gaat. Het lijkt me een kwestie van een subjectief kwaliteitsoordeel, wat weer iets heel anders is dan een gunning.

Lid sinds

14 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik heb brieven Dries van het Fonds voor de Letteren waarin de door mij aangevoerde argumenten door het Fonds toegegeven worden en ze staan in mijn column precies zoals zij in hun correspondentie hebben toegegeven. Ik heb zeer goede research gepleegd, contact gehad met zowel het Fonds als met auteurs. Je opmerking dat het erop lijkt dat ik erg snel en met weinig feitelijke informatie conclusies trek is absoluut onjuist. Eerlijk gezegd vind ik het ook niet juist dat je dit zomaar boudweg stelt. Geloof je me niet en wil je het bewijs? Oké, ik ben genegen die passages uit hun correspondentie op de site te zetten.

Lid sinds

17 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
Misschien moet je dan je column beter formuleren in plaats van meteen Dries af te branden als hij afgaat op wat er staat. En even in proeflezen zetten was ook geen overbodige luxe geweest, met die d/t fouten.

Lid sinds

13 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik sluit mij aan bij mijn voorgangers. De conclusie is kort door de bocht, het Fonds van 'aanrommelen' beschuldigen vraagt meer expliciet bewijs en onderzoek. Wat je analyse betreft; hoe en wat je hebt geanalyseerd is onduidelijk, althans dit komt niet in je stuk naar voren. Desalniettemin is het onderwerp interessant en zou een onderzoek hiernaar zeker de moeite waard zijn. Ter objectivering: Inderdaad baseert het Fonds de subsidies op basis van een subjectief kwaliteitsoordeel, een taak die hen specifiek zo is toebedeeld op basis van het Thorbecke-adagium, de overheid beoordeelt de kunst (gelukkig!) niet, maar onafhankelijke deskundigen, door de overheid aangesteld. De besluitvorming wordt dus door de overheid gedelegeerd aan deskundigen. Dit vooronderstelt en kan niet anders dan subjectiviteit inhouden. Het Fonds is er om literatuur in stand te houden, te bevorderen én te ontwikkelen. Op basis hiervan wordt een beleid opgesteld. Men werkt niet enkel vanuit persoonlijke smaak, maar naar aanleiding van het door hen opgestelde beleid en meerjarenplan (in overeenstemming met het door de minister opgestelde beleid van OCW); dus wat en waarom zijn de doelstellingen die als leidraad worden gevolgd bij het wel/niet toekennen van beurzen? Het Fonds heeft gelijk wanneer ze zegt dat er geen maatstaf is voor 'echte kunst' die puur en objectief is. Want wat is 'echte kunst'? Wat is volgens jou dan wél objectief beoordelen? Dan zou je zelf hier ook maatstaven voor moeten aangeven zodat je in vergelijking hiermee kunt zeggen dat het Fonds dit niet doet. Hier hebben we dus weer de subjectiviteit. http://www.cultuursubsidie.nl/downloads%20OCW/Bij… De door jou genoemde objectiviteit en integriteit zoals vermeld in de code of conduct (zie bovenstaande link) is met name bedoeld voor onafhankelijkheid aangaande de functie, zoals onverenigbare nevenactiviteiten die de objectiveit en integriteit van het oordeel aan zouden kunnen tasten. Dit is niet zozeer geënt op de besluitvorming inhoudelijk en snijdt in je analyse geen hout. De code of conduct moet zoals je zegt, gevolgd worden. Nu heb je het over het beginsel van toepassen of uitleggen. Dit zogenoemde comply- or explainbeginsel, zoals opgenomen in de Code Banken van de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken), is eveneens niet van toepassing op de inhoudelijke beoordeling van beurzen; de onafhankelijke bestuurders van het Fonds bepalen zélf de criteria. Het gaat hier om, zoals je zelf aangeeft, gedragsregels die in de code of conduct staan. In deze code staan verder geen criteria voor de toekenning of afwijzing van aanvragen, dat gaat op basis van subjectieve kwaliteitsoordelen. Het gaat over regels met betrekking tot publicatie (jaarverslag, begroting), gedragsregels voor de bestuurders (geen belangenverstrengeling, nevenactiviteiten die onverenigbaar zijn etc). Kortom; dit gaat over de bestuurlijke organisatie. Neemt niet weg dat ik het eens ben dat men toekenning of afwijzing dient te motiveren. Mijn vraag is of dit niet inderdaad al gebeurt. Voor wat betreft Woudsma: de negatieve aspecten van de beoordeling zijn duidelijk, maar wat was dan de reden van toekenning? Ik neem aan dat dit ook vermeld is in de beschikking?

Lid sinds

19 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
fellowship schreef;
Het Fonds voor de Letteren kan het ingebrachte werkt ter beoordeling niet juist beoordelen en rotzooit dus maar wat aan.
Ik kan de waarheid of onwaarheid van wat je stelt absoluut niet beoordelen. Wel proef ik in je verhaal heel veel woede en rancune. Volgens mij is dat zelden een goede basis voor een objectief en weloverwogen oordeel.

Lid sinds

14 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
In 2008 werden door het Fonds werkbeurzen verstrekt aan auteurs van 98 boeken: romans; Friestalig boeken; non-fictie boeken; essays; verhalenboeken; kinder- en jeugdboeken; maar geen enkele werkbeurs voor thrillers.
Wringt de schoen hier?

Lid sinds

14 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Soms is het nodig ambtenaren wakker te schudden. Zelfs zonder enig bewijs zou ik maar zeggen, Fellowship een prima stuk. Beste MichaD, Moet de taal altijd als doel gelden om een boodschap als doel over te brengen.

Lid sinds

19 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
 • Administratie
 • Beheerder
Fellowship, ik kan alleen afgaan op wat jij schrijft. In je stuk noem je geen bronnen en zelfs niet op welke manier je research hebt gedaan. Lijkt me logisch dat ik die opmerking maak. Heeft overigens niks met niet geloven te maken. Als je boude uitspraken doet willen mensen graag weten waar je dat op baseert.

Lid sinds

14 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
@MichaM. Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik niet serieus reageer op je onbenullige opmerking. Ik schrijf zelf ook al dat ik het hele verhaal eigenlijk als een column wilde brengen. Je opmerking dienaangaande is erg laag bij de gronds. Ten tweede brand ik Dries niet af. Zo ik dat al zou doen dan is Dries mans genoeg om voor zichzelf op te komen. Het lijkt erop dat je een nieuw vriendje zoekt, maar sorry mijn vrouwelijke intuitie zegt me dat Dries hetero is. Inhoudelijk reageren doe je niet, dus heb ik je reactie verder als niet terzake doende opzij gelegd. @Klauw. Je stelt dat de conclusie kort door de bocht is. Als je leest wat ik al tegen Dries opmerkte heb ik onderzoek gedaan en al hetgeen ik beweer kan ik onderbouwen met bewijzen. Eerlijk gezegd vind ik het ook erg kort door de bocht zoals jij reageert. Ik ben willig om, zonder ook maar iets achter te houden, elk document op de site te zetten om hetgeen ik beweer te staven. Je zegt zelf dat het Fonds de subsidies toekent op basis van een subjectief kwaliteitsoordeel. Dus daar zijn we het over eens. Ook zul je het met me eens zijn dat het Fonds geen specifieke maatstaf opstelt of kan opstellen waaraan een geschrift dient te voldoen om literair te zijn. Hierdoor mogen we toch concluderen dat het toetsen van een geschrift, of dat aan de literaire eisen van het Fonds voldoet, onmogelijk is. Overigens beide punten / objectiviteit en het ontbreken van een maatstaf / worden door het Fonds ook toegegeven, hierover behoeft dan ook niet gediscussieerd te worden. Over blijft de kwestie van gunning. Immers dat zijn de elementen die ik wraak. Hoe kom je erbij Klauw om te stellen dat de gedragsregels enkel gelden voor hetgeen jij naar voren brengt. Het geldt volgens het principe: pas toe, of leg uit. Wanneer het Fonds niet uit kan leggen waaraan een geschrift dient te voldoen en daarbij ook toegeeft de kwaliteit subjectief te beoordelen, dan voldoet ze niet aan dat principe. Tegen de vooringenomenheid van forumleden is niets in te brengen wanneer men zich niet openstelt voor het objectief bekijken en beoordelen van hetgeen ik naar voren breng. Omdat ik oorsponkelijk een column wilde schrijven en dit op proeflezen heb willen zetten, heb ik het hele verhaal gecomprimeerd tot 550 woorden. Meer wordt door SOL niet toegestaan. Graag wil ik echter de handschoen opnemen en iedere ´fatsoenlijk´ gestelde vraag dienaangaande beantwoorden. @Hai, ik ben van alles, maar zeker niet rancuneus. Overigens ik heb nooit een werkbeurs of subsidie aangevraagd bij het Fonds. @Ellabella, daar wringt de schoen dus ook niet.

Lid sinds

14 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Wat was voor jou de aanleiding om je zo gedetailleerd en met zoveel verve in deze materie te verdiepen?
Het artikel wat de journalist Arjan Peters schreef in de Volkskrant. Daarna heb ik alle jaarverslagen van het Fonds van de laatste jaren doorgeworsteld.

Lid sinds

14 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Het lijkt erop dat je een nieuw vriendje zoekt, maar sorry mijn vrouwelijke intuitie zegt me dat Dries hetero is.
Hier ga je echt te ver. Dries, misschien een idee om dit topic te sluiten? Mij was al niet duidelijk wat Fellowship wilde, maar nu is ze als een dronken dikhuid door glaswerk aan het banjeren. Ze richt meer schade toe dan dat ze -constructief- iets te melden heeft.

Lid sinds

14 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Het lijkt erop dat je een nieuw vriendje zoekt, maar sorry mijn vrouwelijke intuitie zegt me dat Dries hetero is.
Hier ga je echt te ver. Dries, misschien een idee om dit topic te sluiten? Mij was al niet duidelijk wat Fellowship wilde, maar nu is als een dronken dikhuid door glaswerk aan het banjeren. Ze richt meer schade toe dan dat ze -constructief- iets te melden heeft.
:thumbsup: Goed zo Ellabella! Je doet het weer goed, ken je geen satire? Dries is een volwassenn man, die ik verstandig genoeg acht om zijn eigen boontjes te doppen. MichaM moet niet proberen om met dit soort vleierijen een wit voetje te halen bij Dries. Of stoor je je aan het feit dat ik over hetero's praat of homosexualiteit suggereer. Kom op, daar is toch niks mis mee. Als je je daaraan ergert, dan discrimineer je. Foei toch Ellabella! :D Overigens, nu ga ik slapen :zoen:

Lid sinds

15 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Fsh: waarom ben je zo boos? De wereld is niet eerlijk, en nooit geweest ook. Ik ben het wel met je eens dat het netter zou zijn als ze hun keuzes tenminste zouden motiveren. Als ze ons, belastingbetalers, zouden laten weten waarom ze die wel en die niet en die met een groot bedrag en die met een klein beetje gesteund hebben.

Lid sinds

19 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik ga dit nu pijlsnel uit mijn lijst van gevolgde onderwerpen verwijderen. Gelukkig is er op SOL meer dan genoeg te vinden dat wel constructief is.

Lid sinds

19 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
 • Administratie
 • Beheerder
Fellowship, zoek jij even satire op in het woordenboek. Dit is gewoon een discussie op de man spelen. Zoals al meerdere mensen opmerkten ben je ergens boos over en blijkt dat geen goede basis voor een discussie te zijn.
heb ik onderzoek gedaan en al hetgeen ik beweer kan ik onderbouwen met bewijzen.
Dat is op zich prima, maar ik denk dat veel mensen er over struikelden dat je in je startbericht nergens meldde hoe je tot deze (voor ons) ononderbouwde conclusie komt. Als je genuanceerd en serieus over had willen komen had je wellicht niet de titel 'fvdl rotzooit maar wat aan' moeten kiezen. Nu leek het voor mij (en wellicht voor anderen) teveel op een tirade.

Lid sinds

14 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
@Dev. Dank je voor je support @Ellabella. Ik vind jou niet onaangenaam, integendeel, ik vind je echt een schatje. Dat vind ik overigens mijn kleindochter van vier ook. Zo'n schattig lief meisje dat erg aan haar oma hangt en nog geen weloverwogen beslissingen kan nemen, nog een beetje dom is, maar zeker zo'n pienter vrouwtje wordt als haar oma is. @Tantebetje, ik ben echt helemaal niet boos. Ik ben ook niet echt boos te krijgen, want ik ben gezond, gelukkig en heb daarbij zo mijn uitgesproken meningen. Maar je slaat de spijker wel precies op zijn kop. De wereld is niet eerlijk, en nooit geweest ook. en daar probeer ik op mijn manier wat aan te doen. Zo ook met mijn topic, niet wetende dat men dit semi-overheidslichaam zo ongemotiveerd aanhangt. @Hay. Op jouw opmerking hoef ik niet te rageren, je leest het toch niet. :lol: @Dries. Satire is o.a. een artistiek middel waarmee menselijke dwaasheid en gebreken worden beschimpt, bespot en belachelijk gemaakt. Mijn opmerking plaatste ik omdat MichaM. op de vrouw speelde. Zeker zijn opmerking d/t was dit. Een oud Nederlands spreekwoord zegt: wie kaatst kan de bal verwachten. Er was tenminste één forumlid die dit ook in de gaten had. Geloof me Dries, ik ben echt nergens boos over, dat was Arjan ook niet, maar hij signaleerde gewoon iets dat hij niet juist vond. Hij, een mannelijke journalist, mag dit wel en ik als eenvoudig forumlid wordt gelijk maar in de categorie 'boos' geplaatst. Ach ja, wij vrouwen worden ook nooit serieus genomen. :o Dries, zelfs Klauw, als men zijn reactie goed leest, is van mening dat er op bepaalde punten een grond van waarheid in mijn topic zit. Ik sta nog steeds volledig achter mijn opmerking dat het Fonds voor de Letteren maar wat aan rommelt/rotzooit. Ze heeft geen maatstaf waar de commissie, die de auteur moet beoordelen op zijn literaire kwalititen en hen adviseert, zich aan moet houden. Dit omdat het Fonds het begrip literair niet weet te definieren. Ook geeft het Fonds toe dat de beoordeling subjectief is. Deze twee zwaarwegende argumenten zijn al voldoende voor mijn opmerking. Daarbij blijkt dat de keuze van de adviserende commissie vaak bestaat uit leden die zelf geen auteur zijn, althans geen enkel geschrift op hun naam hebben staan, maar wel moeten beoordelen of een auteur literaire geschriften schrijft. Daarbij heb ik het idee (kan ik niet bewijzen, maar blijkt uit analyse van de jaarverslagen) dat auteurs van fictie niet in aanmerking komen voor een werkbeurs. Je mag het een tirade noemen, dit betekent o.a. volgens de spelling uit 1858 Fr.: Iets dat samenhangt of op elkander volgt, eene reeks van op elkander volgende woorden, gedachten of plaatsen, in een boek, over hetzelfde onderwerp. Als je het zo beoordeelt heb je gelijk, daar os toch niets mis mee. Ik scheld niet in mijn topic, ik geef enke mijn mening en probeer dat te onderbouwen met feiten. Het is overigens wel dramatisch dat je hier op SOL veelal geen serieus onderwerp aan kunt kaarten. Veel forumleden reageren niet inhoudelijk, maar vaak vanuit de emotie. Een Chinese wijsheid zegt: Een mooie vrouw roept weerstand op bij haar seksegenoten omdat die jaloers zijn, en bij mannen omdat die zo''n vrouw graag wensen, maar niet kunnen bemachtigen. - Zelf bedacht, maar ik vind hem wel leuk! :D - Krijg ik verder nog inhoudelijke reacties op mijn topic?

Lid sinds

16 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Nee FS, die inhoudelijke reacties kun je wel vergeten als je meteen zo tekeer gaat tegen andere forumleden. Je blaast hoog van de toren en je speelt op de man/vrouw. Ook net weer in je reactie naar Ellabella. Ik ga Dries per mail vragen dit topic te sluiten. Niet omdat het niet interessant zou zijn, maar omdat ik toch weer sterk het gevoel heb (en dat is niet voor het eerst) dat jij hier met name wilt stoken. Einde oefening, daar is dit forum niet voor.

Lid sinds

19 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
 • Administratie
 • Beheerder
Nu heb je wel genoeg mensen beledigd. En niet zo dramatisch doen dat je hier geen serieus onderwerp kunt aansnijden, want dat is niet waar. Het ontsporen van dit topic komt gewoon door de manier waarop je startbericht in elkaar zat en de manier waarop je op kritiek reageerde. Zoals eerder gezegd ik trek je onderzoek niet in twijfel, ik zeg alleen dat je in je startbericht misschien wat subtieler te werk had moeten gaan en daar al had moeten melden hoe je zaken onderzocht had. Desnoods (want het was een column) in een toelichting.
Krijg ik verder nog inhoudelijke reacties op mijn topic?
Nee, want deze gaat dicht.