Gebruikersvoorwaarden

Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van de Schrijven Online website en Virtùmedia (hierna ook te noemen: de redactie).

  1. PRIVACY

Wij vinden privacy belangrijk. We gaan dan ook zorgvuldig met persoonsgegevens om. Lees er alles over in ons privacy statement.

 1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN GEBRUIKERS

  1. Als u een bijdrage wilt plaatsen op de Schrijven Online website, dient u een account aan te maken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruik maken van de website maar mogen en kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.
  2. Door uw gebruik van de Schrijven Online website, hetzij als geregistreerde gebruiker, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden.
  3. U mag de Schrijven Online website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Wel staat de website open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op de website geplaatste mededeling.
  4. Bijdragen van gebruikers worden voorafgaand aan plaatsing niet door de redactie gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die de mening plaatste. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.

 2. ACCOUNTS

  1. Het is niet toegestaan om onder twee accounts actief te zijn. Het gebruik van een "valse" identiteit is niet toegestaan.
  2. Het account van een geregistreerde gebruiker die zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt kan door de redactie worden gesloten.
  3. Aanstootgevende gebruikersnamen, iconen, voetregels of forum-handtekeningen worden geweerd.
  4. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de Schrijven Online website wordt een gebruiker die zich registreert per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingevoerd.
  5. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert de redactie dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. De redactie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
  6. Indien u vermoedt dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u de redactie daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en via de link 'wachtwoord vergeten?' onder de inlogbox een nieuw wachtwoord aan te vragen. Het oude wachtwoord is dan niet meer bruikbaar voor uw account.

 3. DE SCHRIJVEN ONLINE WEBSITE

  1. De Schrijven Online website is bedoeld voor creatief literair schrijven in de brede zin. Zakelijke teksten, redactionele teksten of studieteksten zoals artikelen, nieuwsberichten en werkstukken behoren hier niet toe.
  2. De Schrijven Online website biedt middels forums plaats aan de gebruikers om discussies aan te gaan of op te starten over allerlei zaken die schrijvers aangaan.
  3. Forumonderwerpen of bijdragen die slechts weinig te maken hebben met schrijven, kunnen geplaatst worden in het Schrijverscafé. Het plaatsen van totale onzin wordt ook hier niet toegestaan.
  4. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan.
  5. Gebruikers mogen geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen, tenzij deze zelf de eigenaar is van het respectievelijke recht van de betreffende tekst of afbeeldingen. Citaten conform het citaatrecht (art.15a van de Auteurswet) zijn wel toegestaan.
  6. Bijdragen mogen maar een (1) keer worden geplaatst door gebruikers.
  7. Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals e-mailadressen en/of telefoonnummers) is niet toegestaan.
  8. Teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
  9. Woorden dan wel zinnen onnodig in hoofdletters plaatsen (“schreeuwen”) is niet toegestaan, evenals het naar inzicht van de redactie overdreven gebruik van vet, cursief, onderstrepen en smileys.
  10. Irrelevante bijdragen die niet over het hoofdonderwerp gaan ('off topic' bijdragen) kunnen naar inzicht van de redactie worden verwijderd.
  11. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze gebruikersvoorwaarden of om welke reden dan ook.
  12. De redactie kan een forumonderwerp naar eigen inzicht sluiten. Indien een bepaald onderwerp door de redactie wordt gesloten, kan hier niet meer op worden gereageerd door gebruikers.
  13. Een lid geeft Schrijven Online het publicatierecht op de door het lid geplaatste informatie op het forum. Het publicatierecht beperkt zich uitsluitend tot Schrijven Online
  14. Een lid is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. Geplaatste berichten kunnen niet worden verwijderd, aangezien zij integraal deel uitmaken van de discussies. Het zelf structureel verwijderen van eigen berichten verpest een discussie en wordt dan ook bestraft met een onmiddellijke blokkering. In overleg is verwijdering van bepaalde berichten wel mogelijk.

 4. SCHRIJVEN ONLINE PLUS

  1. Opzegging dient uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van de abonnementsperiode te geschieden.
  2. U kunt via dit mailadres opzeggen of adreswijzigingen doorgeven.
  3. De gedragscode zoals hierboven geformuleerd, geldt voor alle bezoekers van Schrijven Online ongeacht of ze Pluslid zijn of niet. Dat betekent dat ook leden met een Plus-account bij herhaald wangedrag worden geblokkeerd.

 5. NIEUWSBRIEF

  1. Als u een account aanmaakt voor Schrijven Online, moet u een vinkje zetten voor het ontvangen van de wekelijkse nieuwsbrief met nieuws en schrijftips van Schrijven Online en Schrijven Magazine.
  2. Als u besluit dat u de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, klikt u onderaan de nieuwsbrief op de afmeldlink.
  3. Wilt u daarna toch weer de nieuwsbrief ontvangen, dan meldt u zich aan in de rechter zijbalk van Schrijven Online, onder het kopje 'Nieuwsbrief'.

 6. AANSPRAKELIJKHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

  1. De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van gebruikers op de Schrijven Online website, noch in Nederland, noch daarbuiten. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).
  2. De redactie sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de Schrijven Online website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de Schrijven Online website te gebruiken en/of te raadplegen.
  3. De Schrijven Online website wordt beheerd door Virtùmedia. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Schrijven Online website vallen onder het Nederlandse recht en zullen -zo nodig- ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
  4. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze gebruikersvoorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht woont of verblijft.
  5. Door gebruik van de Schrijven Online website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Virtùmedia in geval Virtùmedia (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Virtùmedia daardoor kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze gebruikersvoorwaarden.

 7. DIVERSEN

  1. Het IP adres van uw computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de website te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op uw computer. Deze cookies bevatten geen gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt. Door deze gebruikersvoorwaarden te accepteren stemt u er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder uw toestemming. Virtùmedia is niet aansprakelijk voor hack-pogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie.
  2. Indien u zich niet houdt aan deze gebruikersvoorwaarden, dan wordt u per e-mail gewaarschuwd. Deze waarschuwing kan betekenen dat u tijdelijk niet mag deelnemen aan de discussies op de Schrijven Online website. Als u na deze waarschuwing de gebruikersvoorwaarden opnieuw schendt, wordt uw account voor langere of onbeperkte tijd geblokkeerd. Wij kunnen niet garanderen dat huisgenoten na een blokkering van een overtreder nog toegang hebben tot de site.
  3. Heeft u een bijdrage opgemerkt die niet aan de gebruikersvoorwaarden voldoet, meld dit dan aan de redactie door de knop 'melding maken', het contactformulier (categorie misbruik/spam) of een mailtje aan de redactie. Hierdoor blijft de site voor iedereen een prettige plaats om met schrijven bezig te zijn.
  4. Het is andere partijen dan de redactie niet toegestaan bijdragen op de Schrijven Online website te kopiëren, te bewerken of te publiceren zonder toestemming van de gebruiker of van de redactie als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan de redactie, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van de redactie samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de Schrijven Online website te publiceren. Citaten conform het citaatrecht (art.15a van de Auteurswet) zijn wel toegestaan.
  5. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze gebruikersvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze gebruikersvoorwaarden.
  6. Virtùmedia behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen naar eigen inzicht.